Disclaimer

Deze webshop is een uitgave van We Boost Brands. De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De op deze website opgenomen reviews van onze Catfluencers worden door de schrijver op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van de fabrikant of van Poezenbazen of We Boost Brands

Poezenbazen behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Poezenbazen.nl/Weboostbrands.nl. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Poezenbazen.nl of haar licentiegevers.